ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง