เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
collections ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 พฤศจิกายน 2564 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll โดย : admin อ่าน : 57
23 พฤศจิกายน 2564 1543 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll โดย : admin อ่าน : 61
23 พฤศจิกายน 2564 1542 insert_drive_file ขอแจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง(INFO)การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ poll โดย : admin อ่าน : 34
23 พฤศจิกายน 2564 1541 insert_drive_file ขอเชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : admin อ่าน : 37
10 พฤศจิกายน 2564 1453/2564 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการการฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 36

beenhere ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
วันที่ เลขที่ เรื่อง
13 ธันวาคม 2564 insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 28
28 กันยายน 2564 insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin อ่าน : 70
27 กันยายน 2564 insert_drive_file โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 62
5 กุมภาพันธ์ 2564 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 82
25 มกราคม 2564 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll โดย : admin อ่าน : 82

folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

collections ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ [21 ธันวาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1/2564 [20 ธันวาคม 2564]
กิจกรรมโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ [16 พฤศจิกายน 2564]
จัดกิจกรรมโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [21 กันยายน 2564]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
ลิ้งค์ facebook หน่วยงาน รอปรับปรุง
facebook
ลิ้งค์ facebook หน่วยงาน

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 8.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 7.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 5.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 4.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 3.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
รายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ครั้งที่ 2.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
หนังสือมอบอํานาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

folder ประชาสัมพันธ์กองช่าง
folder ประชาสัมพันธ์กองคลัง
การถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ทำงาน ปิดงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
หนังสือส่ง เรื่อง ขอยกเว้นการชำระภาษีประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา

collections จดหมายข่าว
โครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ [22 ธันวาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2564 [20 ธันวาคม 2564]
เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนือ่งในวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2564]
 


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ