messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 115
เดือนนี้1,628
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)63,438
ทั้งหมด 280,000

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งในพื่นที่สาธารณะ

การลงทะเบียนผู้สูงอายุ2566

ปฎิทินเบี้ยผู้สูงอายุ2566

การยื่นทำบัตรคนพิการร่ายใหม่

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

การเปิดรับการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567

5 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการที่ควรมี

verified_user ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล

collections ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก[25 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมจิตอาสาโครงการกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗[25 มิถุนายน 2567]
โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ [25 มิถุนายน 2567]
บุญบั้งไฟ 2567[18 มิถุนายน 2567]
 
folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview89
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview75
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview101
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview85
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview100

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

thumb_up Facebook Page


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
info รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
กิจสภาฯ
THSarabunNew
20

folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครรักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview193
folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๓ครั้งที่๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๓ครั้งที่๑/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview9
เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview8
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๒/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview11
รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview8
folder ประชาสัมพันธ์กองช่าง
folder ประชาสัมพันธ์กองคลัง
ขอเชิญชวนร่วมชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview42 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การนับใบเสร็จ รายงานกรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview91
การถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview317
ทำงาน ปิดงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview330
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview321
folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview21 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
โครงการสรงน้ำภูพระ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
โครงการสืบสานงานประเพณีงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview8 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
collections จดหมายข่าว

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗[12 กรกฎาคม 2567]

กิจกรรมจิตอาสาโครงการกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗[24 มิถุนายน 2567]

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่[20 มิถุนายน 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลนาตาล