messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 7
เดือนนี้1,628
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)63,438
ทั้งหมด 280,000

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งในพื่นที่สาธารณะ

การลงทะเบียนผู้สูงอายุ2566

ปฎิทินเบี้ยผู้สูงอายุ2566

การยื่นทำบัตรคนพิการร่ายใหม่

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

การเปิดรับการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567

5 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการที่ควรมี

verified_user ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : pageview11

collections ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสรงน้ำภูพระ 2567[14 พฤษภาคม 2567]
โครงการจิตอาสาฟื้นฟู และพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน[20 มีนาคม 2567]
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า[12 มีนาคม 2567]
การอบรมรับฟังการบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่ง[8 มีนาคม 2567]
 
folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

thumb_up Facebook Page


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
info รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
กิจสภาฯ
THSarabunNew
20

folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์ผลงาน การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครรักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview184
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลนาตาล
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview4
folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๓ครั้งที่๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๓ครั้งที่๑/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview2
เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานการประชุมสภาสมัยที่๒/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด-ธุรการ | เปิดอ่าน : pageview2
folder ประชาสัมพันธ์กองช่าง
folder ประชาสัมพันธ์กองคลัง
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview24
ขอเชิญชวนร่วมชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview40 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การนับใบเสร็จ รายงานกรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview84
การถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview312
ทำงาน ปิดงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318
folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
collections จดหมายข่าว

โครงการสูบน้ำระยะไกล[16 พฤษภาคม 2567]

กิจกรรมสรงน้ำภูพระ 2567[13 พฤษภาคม 2567]

พีธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[13 พฤษภาคม 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาตาล