ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุมาซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง