ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อถังพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง