เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0947893072
นายกิติชัย วรรณพราหม์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0945296678
นางสาว ธัญยธรณ์ ธนศิริรุจิรางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0850746223
นายประกอบ สีเห็มทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0636690697
นางพรรณี เมทะยะโสภณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0845132694
นายโชคดี ภูเต้าทอง
ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
โทร : 0636259853
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0831436984
สิบเอกนเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0810591198
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0877725257
นางวรรธกาล แสงภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทร : 0873739371
นางสาวปริ่มประภา พรมช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0918631940
นางสาวชาลิสา นาเมืองรักษ์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0804181098
นายจักรพรรดิ์ ศรีลาวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0958291544
นางสาวยุภาพรรณ ศรีลาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0868597822
นายอมรินทร์ เหล่านุูกูล
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0941401195
นายสมหมาย สวนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0876437027
นางนุชจรี ภูนิคม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0943710849
นางเอมวิการ์ พันธุภา
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 0943090206
นางวารี พันธ์ตุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0905791645
นางมะลิ กองทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0831441102
นางจิระนันท์ ภูสีเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0804199207
นางวิไล คำดอกไม้
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0943727100
นางเยาวลักษณ์ ศรีณะพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 0880653597
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายพันปี สุภาพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายยงค์ยุทธ พรสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายมยุรี โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสำอาง ศรีแก้วใส
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบวร แสงวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทองสุข วงษ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายฉราวุธ นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทรงสิทธิ์ สมศรีสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสาววิสดา จำปี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสุดชา นวะศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายเฉลียว ชานันโท
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายบุญมี ชัยเณร
สมาชิกสภาฯ เขต 2
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายโชคดี ภูเต้าทอง
ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
โทร : 0636259853
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
โทร : 0831436984
ส.อ.นเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
โทร : 0810591198
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0877725257
นางวรรธกาล แสงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0873739371
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0831436984
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0831436984
group สำนักปลัด
ส.อ.นเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
นางสาวปริ่มประภา พรมช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
นางนุชจรี ภูนิคม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุภาพรรณ ศรีลาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชาลิสา นาเมืองรักษ์
นักพัฒนาชุมชน
นายจักรพรรดิ์ ศรีลาวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
นายสมหมาย สวนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอมรินทร์ เหล่านุกูล
นักวิชาการเกษตร
นางเอมวิการ์ พันธุภา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวแก้วทิทรา แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวมลิวรรณ สิมมาอ่อน
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.คอมพิวเตอร์
นายธนกฤต ภูวงค์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
นายมานัส มุกดา
จ้างเหมาบริการ ขับรถ EMS
นายคำหวาย คงมั่น
จ้างเหมาบริการ ขับรถตู้
นางจิรภัทร รัตสิมวงค์
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน
group กองคลัง
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเยาวลักษณ์ ศรีณะพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาววัชราภรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาuบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางบุญเพ็ง คอนคำ
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชนะวุฒิ ถีอาสนา
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างโยธา
นางสาวกรรณิการ์ แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ช่างสำรวจ
นายเอกลักษณ์ นาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมท่อประปา
นายพีรพล สิมมิน
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายพิริยะ ใจมั่น
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายสาคร ลาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟฟ้า
นายบุญหลาย บัวทองสิงห์
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟฟ้า
นายนิคม มะรู
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายกวี ประศรี
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายแสงจันทร์ ดีรักษา
จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมหมาย สวนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวลล้อม
นางสาวนันณภัซสรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายเสา สมพาน
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายวันชัย ไพคำนาม
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายจำนงค์ นาระโท
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายสมัย สูตไชย
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายสถิตย์ นาคศรี
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายเอกชัย เหมือดอดทน
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
group กองการศึกษา
นางวรรธกาล แสงภักดี
นักบริหารการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี พันธ์ตุล
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางเพ็ญศรี สิงหราช
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางแหวนเพ็ชร ศรีสุหล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเกิ้ง)
นางมะลิ กองทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางจิระนันท์ ภูสีเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางวิไล คำดอกไม้
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางสาวดาวใจ นิบุญธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนอำนวย)
นายณัฐพล ทิพประไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเกิ้ง)
นางสาวอุทัยทิพย์ ไชยเสนา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางสาวลินนา ภูวงค์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง)
นางสาวจิรชยา ขันธ์โฮม
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางศศิวิมล เหมือดอดทน
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน