เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145
group คณะผู้บริหาร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายกิติชัย วรรณพราหม์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายกิติชัย วรรณพราหม์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นางสาว ธัญยธรณ์ ธนศิริรุจิรางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นางสาว ธัญยธรณ์ ธนศิริรุจิรางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายประกอบ สีเห็มทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายประกอบ สีเห็มทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นางพรรณี เมทะยะโสภณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นางพรรณี เมทะยะโสภณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายพันปี สุภาพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายพันปี สุภาพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายยงค์ยุทธ พรสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายยงค์ยุทธ พรสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายมยุรี โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายมยุรี โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสำอาง ศรีแก้วใส
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสำอาง ศรีแก้วใส
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบวร แสงวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายบวร แสงวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทองสุข วงษ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายทองสุข วงษ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายฉราวุธ นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายฉราวุธ นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทรงสิทธิ์ สมศรีสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายทรงสิทธิ์ สมศรีสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสาววิสดา จำปี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นางสาววิสดา จำปี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสุดชา นวะศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสุดชา นวะศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายเฉลียว ชานันโท
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเฉลียว ชานันโท
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายบุญมี ชัยเณร
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบุญมี ชัยเณร
สมาชิกสภาฯ เขต 2
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายโชคดี ภูเต้าทอง
ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
นายโชคดี ภูเต้าทอง
ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
ส.อ.นเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
ส.อ.นเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวรรธกาล แสงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวรรธกาล แสงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
ส.อ.นเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
ส.อ.นเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
จ่าเอกรัฐกรณ์ ไชยปัญหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ่าเอกรัฐกรณ์ ไชยปัญหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวปริ่มประภา พรมช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปริ่มประภา พรมช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
นางนุชจรี ภูนิคม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนุชจรี ภูนิคม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุภาพรรณ ศรีลาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวยุภาพรรณ ศรีลาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชาลิสา นาเมืองรักษ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวชาลิสา นาเมืองรักษ์
นักพัฒนาชุมชน
นายจักรพรรดิ์ ศรีลาวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
นายจักรพรรดิ์ ศรีลาวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
นายสมหมาย สวนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมหมาย สวนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอมรินทร์ เหล่านุกูล
นักวิชาการเกษตร
นายอมรินทร์ เหล่านุกูล
นักวิชาการเกษตร
นางเอมวิการ์ พันธุภา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางเอมวิการ์ พันธุภา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวแก้วทิทรา แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวแก้วทิทรา แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวมลิวรรณ สิมมาอ่อน
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.คอมพิวเตอร์
นางสาวมลิวรรณ สิมมาอ่อน
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.คอมพิวเตอร์
นายธนกฤต ภูวงค์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
นายธนกฤต ภูวงค์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
นายมานัส มุกดา
จ้างเหมาบริการ ขับรถ EMS
นายมานัส มุกดา
จ้างเหมาบริการ ขับรถ EMS
นายคำหวาย คงมั่น
จ้างเหมาบริการ ขับรถตู้
นายคำหวาย คงมั่น
จ้างเหมาบริการ ขับรถตู้
นายเพชร ประสงค์ดี
จ้างเหมาบริการ ขับรถดับเพลิง
นายเพชร ประสงค์ดี
จ้างเหมาบริการ ขับรถดับเพลิง
นางจิรภัทร รัตสิมวงค์
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน
นางจิรภัทร รัตสิมวงค์
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน
group กองคลัง
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมณีรัตน์ นันทะศาสตร์
นักบริหารงานคลัง
นางสาวมณีรัตน์ นันทะศาสตร์
นักบริหารงานคลัง
นางเยาวลักษณ์ ศรีณะพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางเยาวลักษณ์ ศรีณะพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวนวลฉวี สีสุแล
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.พัสดุ
นางสาวนวลฉวี สีสุแล
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.พัสดุ
นางสาววัชราภรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาuบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาววัชราภรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาuบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวกวิตา ราชมนตรี
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นางสาวกวิตา ราชมนตรี
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นางบุญเพ็ง คอนคำ
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นางบุญเพ็ง คอนคำ
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นายบุญหลี อามาตร
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นายบุญหลี อามาตร
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชนะวุฒิ ถีอาสนา
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างโยธา
นายชนะวุฒิ ถีอาสนา
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างโยธา
นางสาวกรรณิการ์ แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ช่างสำรวจ
นางสาวกรรณิการ์ แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ช่างสำรวจ
นายสังวาลย์ แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายสังวาลย์ แก้วอินทร์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายเอกลักษณ์ นาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมท่อประปา
นายเอกลักษณ์ นาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมท่อประปา
นายพีรพล สิมมิน
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายพีรพล สิมมิน
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายพิริยะ ใจมั่น
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายพิริยะ ใจมั่น
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายสาคร ลาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟฟ้า
นายสาคร ลาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟฟ้า
นายบุญหลาย บัวทองสิงห์
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟฟ้า
นายบุญหลาย บัวทองสิงห์
จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟฟ้า
นายนิคม มะรู
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายนิคม มะรู
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายกวี ประศรี
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายกวี ประศรี
จ้างเหมาบริการ ผลิตน้ำประปา
นายแสงจันทร์ ดีรักษา
จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง
นายแสงจันทร์ ดีรักษา
จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมหมาย สวนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวลล้อม
นายสมหมาย สวนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวลล้อม
นางสาวนันณภัซสรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวนันณภัซสรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวสรวงศิริ พลเยี่ยม
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ
นางสาวสรวงศิริ พลเยี่ยม
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ
นายเสา สมพาน
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายเสา สมพาน
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายวันชัย ไพคำนาม
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายวันชัย ไพคำนาม
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายจำนงค์ นาระโท
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายจำนงค์ นาระโท
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายชัยณรงค์ โม้หนองบัว
จ้างเหมาบริการ ขับรถขยะ
นายชัยณรงค์ โม้หนองบัว
จ้างเหมาบริการ ขับรถขยะ
นายสมัย สูตไชย
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายสมัย สูตไชย
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายพุทธา ภูนาเหลา
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายพุทธา ภูนาเหลา
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายสถิตย์ นาคศรี
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายสถิตย์ นาคศรี
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายเอกชัย เหมือดอดทน
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายเอกชัย เหมือดอดทน
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
group กองการศึกษา
นางวรรธกาล แสงภักดี
นักบริหารการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวรรธกาล แสงภักดี
นักบริหารการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี พันธ์ตุล
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางวารี พันธ์ตุล
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางเพ็ญศรี สิงหราช
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางเพ็ญศรี สิงหราช
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางแหวนเพ็ชร ศรีสุหล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเกิ้ง)
นางแหวนเพ็ชร ศรีสุหล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก (ผอ.ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเกิ้ง)
นางมะลิ กองทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางมะลิ กองทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางจิระนันท์ ภูสีเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางจิระนันท์ ภูสีเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางวิไล คำดอกไม้
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางวิไล คำดอกไม้
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านหนองแซง)
นางสาวดาวใจ นิบุญธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางสาวดาวใจ นิบุญธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนอำนวย)
นายณัฐพล ทิพประไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเกิ้ง)
นายณัฐพล ทิพประไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านเกิ้ง)
นางสาวอุทัยทิพย์ ไชยเสนา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางสาวอุทัยทิพย์ ไชยเสนา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย)
นางสาวลินนา ภูวงค์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง)
นางสาวลินนา ภูวงค์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง)
นางสาวจิรชยา ขันธ์โฮม
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวจิรชยา ขันธ์โฮม
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางศศิวิมล เหมือดอดทน
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน
นางศศิวิมล เหมือดอดทน
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร