เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31
collections จดหมายข่าว
โครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ [22 ธันวาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2564 [20 ธันวาคม 2564]
เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนือ่งในวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2564]
โครงการถนนสะอาด ค่านิยม11ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [21 กันยายน 2564]
ทำความสะอาดตลาดสดภายในชุมชน [6 พฤษภาคม 2564]
ประชุมสภา ครั้งที่ 3 สมัยสามัญที่ 3/2563
"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์
จดหมายข่าว โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
จดหมายข่าว ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563
จดหมายข่าว ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
1 - 10 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร