messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัด ทต.นาตาล
โทร : 0877725257
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
โทร : 0877725257
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาล รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0877725257
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0877725257
นางวรรธกาล แสงภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0873739371
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0877725257
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0877725257

× เทศบาลตำบลนาตาล