เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
การลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ******************​ ด้วยเทศบาลตำบลนาตาล ได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลนาตาล คุณสมบัติ 1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566) 2. สวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา) ​​ 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง (พร้อมสำเนา) 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ของผู้มีสิทธิ​​ หรือผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ) ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 - ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ณ ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ชั้น 2 เทศบาลตำบลนาตาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ​ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ กับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ชั้น 2 โทร 043-840925