messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนันณภัซสรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายเสา สมพาน
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายวันชัย ไพคำนาม
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายจำนงค์ นาระโท
จ้างเหมาบริการ คนสวน
นายสมัย สูตไชย
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายสถิตย์ นาคศรี
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ
นายเอกชัย เหมือดอดทน
จ้างเหมาบริการ เก็บขยะ

× เทศบาลตำบลนาตาล