เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายพันปี สุภาพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายพันปี สุภาพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายยงค์ยุทธ พรสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายยงค์ยุทธ พรสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายมยุรี โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายมยุรี โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสำอาง ศรีแก้วใส
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสำอาง ศรีแก้วใส
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบวร แสงวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายบวร แสงวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทองสุข วงษ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายทองสุข วงษ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายฉราวุธ นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายฉราวุธ นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทรงสิทธิ์ สมศรีสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายทรงสิทธิ์ สมศรีสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสาววิสดา จำปี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นางสาววิสดา จำปี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสุดชา นวะศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายสุดชา นวะศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายเฉลียว ชานันโท
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเฉลียว ชานันโท
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายบุญมี ชัยเณร
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบุญมี ชัยเณร
สมาชิกสภาฯ เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร