เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
group คณะผู้บริหาร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายกิติชัย วรรณพราหม์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายกิติชัย วรรณพราหม์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นางสาว ธัญยธรณ์ ธนศิริรุจิรางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นางสาว ธัญยธรณ์ ธนศิริรุจิรางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายประกอบ สีเห็มทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายประกอบ สีเห็มทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นางพรรณี เมทะยะโสภณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นางพรรณี เมทะยะโสภณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร