เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0947893072
นายกิติชัย วรรณพราหม์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0945296678
นางสาว ธัญยธรณ์ ธนศิริรุจิรางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0850746223
นายประกอบ สีเห็มทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0636690697
นางพรรณี เมทะยะโสภณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
โทร : 0845132694
นายโชคดี ภูเต้าทอง
ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล
โทร : 0636259853
นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0831436984
สิบเอกนเรศ นารัตน์โท
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0810591198
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0877725257
นางวรรธกาล แสงภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทร : 0873739371
นางสาวปริ่มประภา พรมช่วย
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0918631940
นางสาวชาลิสา นาเมืองรักษ์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0804181098
นายจักรพรรดิ์ ศรีลาวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0958291544
นางสาวยุภาพรรณ ศรีลาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0868597822
นายอมรินทร์ เหล่านุูกูล
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0941401195
นายสมหมาย สวนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0876437027
นางนุชจรี ภูนิคม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0943710849
นางเอมวิการ์ พันธุภา
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 0943090206
นางวารี พันธ์ตุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0905791645
นางมะลิ กองทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0831441102
นางจิระนันท์ ภูสีเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0804199207
นางวิไล คำดอกไม้
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0943727100
นางเยาวลักษณ์ ศรีณะพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 0880653597