เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
group กองคลัง
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจริยา พรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมณีรัตน์ นันทะศาสตร์
นักบริหารงานคลัง
นางสาวมณีรัตน์ นันทะศาสตร์
นักบริหารงานคลัง
นางเยาวลักษณ์ ศรีณะพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางเยาวลักษณ์ ศรีณะพรม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวนวลฉวี สีสุแล
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.พัสดุ
นางสาวนวลฉวี สีสุแล
จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.พัสดุ
นางสาววัชราภรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาuบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาววัชราภรณ์ นามวิบูลย์
จ้างเหมาuบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นางสาวกวิตา ราชมนตรี
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นางสาวกวิตา ราชมนตรี
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นางบุญเพ็ง คอนคำ
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นางบุญเพ็ง คอนคำ
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นายบุญหลี อามาตร
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
นายบุญหลี อามาตร
จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร