เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
folder ทะเบียน หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 ธันวาคม 2564
1607 insert_drive_file ขอเชิญชวนอปท.ในจ.กาฬสินธ์ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จ.กาฬสินธ์ประจปี 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
7 ธันวาคม 2564
1606 insert_drive_file ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
3 ธันวาคม 2564
1590 insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์Plantform วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โดย : admin เปิดอ่าน :
2 ธันวาคม 2564
1590 insert_drive_file ขอคืนหลักประกันสัญญา โดย : admin เปิดอ่าน :
2 ธันวาคม 2564
1589 insert_drive_file ขอคืนหลักประกันสัญญา โดย : admin เปิดอ่าน :
1 ธันวาคม 2564
1586 insert_drive_file รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
1 ธันวาคม 2564
1586 insert_drive_file รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดย : admin เปิดอ่าน :
1 ธันวาคม 2564
1587 insert_drive_file ขอความประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังของอปท. โดย : admin เปิดอ่าน :
30 พฤศจิกายน 2564
1409 insert_drive_file แจ้งกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัีสดุด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
30 พฤศจิกายน 2564
1408 insert_drive_file การตรวจรับรองรายงานการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
30 พฤศจิกายน 2564
1407 insert_drive_file ยืนยันยอดเงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและดอกเบี้ยฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลค้างรับณ วันที่ 30 ก.ย.64 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
30 พฤศจิกายน 2564
1487 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์โครงการฝึกอบรมปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังของอปท grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
29 พฤศจิกายน 2564
1566 insert_drive_file การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี 2564-2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
29 พฤศจิกายน 2564
1567 insert_drive_file ขอเชิญประชุมหารือการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
29 พฤศจิกายน 2564
1569 insert_drive_file จอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)นังานเทศบาล grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
29 พฤศจิกายน 2564
1570 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
29 พฤศจิกายน 2564
1571 insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับ...)พ.ศ.... grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
29 พฤศจิกายน 2564
1572 insert_drive_file แจ้งค่าไฟฟ้า grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
29 พฤศจิกายน 2564
1573 insert_drive_file ขอความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
29 พฤศจิกายน 2564
1574 insert_drive_file เชิญร่วมปรชุมสันนบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 223 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร