เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ทะเบียน หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 มกราคม 2565
1607 insert_drive_file ขอเชิญชวนอปท.จ.กส ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
24 มกราคม 2565
121 insert_drive_file การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
28 ธันวาคม 2564
1611 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 113
27 ธันวาคม 2564
1632 insert_drive_file การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 112
16 ธันวาคม 2564
1636 insert_drive_file ขอรับารสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานรากปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
16 ธันวาคม 2564
1634 insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลาการเข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการพิจารณาร่างบัญญัติท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
16 ธันวาคม 2564
1635 insert_drive_file ขเชิญศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
16 ธันวาคม 2564
1635 insert_drive_file การดำเนินการเชิงป้องกันหรือยัยั้งภัยพิภัยกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
14 ธันวาคม 2564
1629 insert_drive_file อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 102
14 ธันวาคม 2564
1630 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังวัดจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์รอบแนวเขตวนอุทยานภูพระ จ.กาฬสินธ์ ช่วงระหว่างวันที่ 15-22 ธ.ค.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
14 ธันวาคม 2564
1631 insert_drive_file แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ ครั้ง 12/2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
14 ธันวาคม 2564
1626 insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
14 ธันวาคม 2564
1628 insert_drive_file การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับอปท. poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
14 ธันวาคม 2564
1627 insert_drive_file การนำส่งเงินรายได้อปท. poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
13 ธันวาคม 2564
1616 insert_drive_file ใบแจ้งยอดการใช้บริการนำ้เชื้อเพลิง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
13 ธันวาคม 2564
1618 insert_drive_file การใช้พื้นที่ที่ทำการอบต.สำหรับติกตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 126
13 ธันวาคม 2564
1619 insert_drive_file แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
13 ธันวาคม 2564
1620 insert_drive_file โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.เพื่อเลื่อนฐาานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
13 ธันวาคม 2564
1619 insert_drive_file แนวทางการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
13 ธันวาคม 2564
1622 insert_drive_file การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนม.ค-ก.พ. 2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 112
1 - 20 (ทั้งหมด 268 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14