messager
 
เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 20
เดือนนี้1,628
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)63,438
ทั้งหมด 280,000

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

การเปิดรับการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567

5 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการที่ควรมี

verified_user ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12

collections ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาฟื้นฟู และพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน[20 มีนาคม 2567]
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า[12 มีนาคม 2567]
การอบรมรับฟังการบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่ง[8 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ 2567[8 มีนาคม 2567]
 
folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21//2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

thumb_up Facebook Page


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
info รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
กิจสภาฯ
THSarabunNew
20

folder ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ เรื่องคัดแยกขยะก่อนทิ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview102
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝุ่นละออง PM2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview65
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
folder ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
ประชาสัมพันธ์ โครงการ To Be Number One จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
folder ประชาสัมพันธ์กองช่าง
folder ประชาสัมพันธ์กองคลัง
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
ขอเชิญชวนร่วมชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview20 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การนับใบเสร็จ รายงานกรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview61
การถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview297
ทำงาน ปิดงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview309
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview308
folder ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา
collections จดหมายข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)[19 เมษายน 2567]

ประชุมเชิงปฎิบัติการ ซ้อมแผนสาธารณภัยอุบัติเหตุหมู่[5 เมษายน 2567]

ลงพื่นที่จัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[5 เมษายน 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาตาล